Current Board Members

Current Board Members 2016 Spring:

Executive Board:

Weihao Wesley Xia
Xiaojun Ko-Kun Yang
Dean Johnson
Anna Chen
Maina Sato
Ashley Leung
Wenny Liu
Yitong Jerry Chen
Andrew Soegiharto
Bowen Chris Liu
Wen Reena Zhang
Tiangang Allen He

 

General Board:

Bilal Ahsani
Jacqueline Jackie Bueno
Wing Kit Victor Chan
Sijia jessie Gao
Sejin Han
Tain Hong
Shohei Ige
Yong Jin Kweon
Can Li
Mengling Melody Li
Cheng Lin
Wenyu Wenny Liu
Jiaying Lu
John Michaelson
June Namgung
Jacob Ngai
Dang Nguyen
Taylor Odom
Daniel Pardo Herrera
Conner Pope
Samantha Serrano
Efrain Steven Solis
Taemin Shin
Rintaro Taneichi
Namita Namita
Jinwen Derek Wei
Huaqing Summer Xia
Liu Ophelia Xiaotong
Yi Xu